„… ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit…“ Žalm 32:8

Boží vůli pro svůj život můžeš poznat. Pán zaslibuje: „… ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit…“ (Žalm 32:8). Jeho Slovo doporučuje: „Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky“ (Přísloví 3:6). Bůh chce, aby ses z oblasti dohadů o jeho vůli posunul k tomu, že se jím necháš vést. Aby se to stalo, potřebuješ dělat čtyři věci:
1) Pochopit, že Boží vůle začíná vzdáním se své vlastní vůle. Ježíš řekl: „… nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal“ (Jan 5:30). Boží vůli rozeznáš jen tehdy, když se naučíš odkládat vůli vlastní; s praxí se to postupně stává snazším.
2) Udržet si duchovní způsob myšlení. Nemůžeš vnímat Boží vůli, pokud se řídíš vlastními zájmy. „Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu“ (Římanům 8:7).
3) Modlit se o Boží vedení. David se modlil: „Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede…“ (Žalm 143:10). Jakub nás také povzbuzuje: „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána“ (Jakub 1:5).
4) Číst Boží Slovo se srdcem otevřeným k naslouchání. „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku“ (Žalm 119:105). Když se budeš denně vystavovat účinkům Božího Slova, pomůže ti to poznat jeho hlas, až k tobě bude mluvit: „… kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas“ (Jan 10:4).