„… vyvedl ti vodu z křemene skály…“ 5. Mojžíšova 8:15

Jaká je další věc, kterou na poušti potřebuješ? Voda! Bez jídla vydržíme asi čtyřicet dní, ale bez vody bychom umřeli mnohem dříve.
V duchovní oblasti je to stejné. Můžeš procházet životem bez mnoha věcí, bez Boha to ale nezvládneš. Bůh dával lidem na poušti lekce. Varoval je, aby na něj nezapomněli, až se dostanou do zaslíbené země: „Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl … z domu otroctví. Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři … vyvedl ti vodu z křemene skály, krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti nakonec prokázal dobro“ (5. Mojžíšova 8:12–16). Všimni si slov „aby ti nakonec prokázal dobro“. Navzdory všemu, čím dnes procházíš, má pro tebe Bůh připravené velké požehnání. Abys s ním ale uměl dobře zacházet, musíš se naučit pokoře, musíš mít vděčné srdce a nikdy nezapomenout na to, že on sám je zdrojem všeho dobrého, co kdy budeš mít.
Na závěr Bůh přidal jako P. S.: „Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha, zapomeneš … docela vyhynete“ (5. Mojžíšova 8:19). Tak vážně to myslí, když si chce být jistý, že na něm budeš každý den závislý.