„… pomocí ti budu, budu tě podpírat…“ (Izajáš 41:10)

Obcházíme semináře a konference a snažíme se najít bezbolestný lék, který by mohl rychle změnit náš život. Držíme dietu. Vstupujeme do klubů zdraví a nadšení nám vydrží asi tak dva týdny. Pak padáme zpět do starých kolejí. Nic se nemění. Čteme knížky o sebezdokonalení. Problém těchto knih ale je, že nám sice říkají, co máme dělat, ale nemohou nám dát sílu to udělat. Slyšíme věci jako: „Zbav se všech svých zlozvyků. Buď pozitivní. Nebuď negativní.“ Jak to ale udělat? Kde najít sílu se změnit?
Slovo „moc“ nebo „síla“ se v Novém zákoně objevuje padesát sedmkrát a používá se k popisu největší události, která se kdy stala – vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. Stejná moc, která působila při jeho vzkříšení, je ti k dispozici, abys mohl změnit svůj život. Nejdůležitější věcí na světě je znát Krista a zažívat moc jeho vzkříšení. Pavel napsal: „Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení…“ (Filipským 3:10, B21). A také napsal: „Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali … jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích…“ (Efezským 1:17–20). Řecké slovo „dynamis“, které znamená „moc“, můžeme přeložit dvěma způsoby:
1) Jako „dynamit“, což vyjadřuje výbušnou sílu.
2) Jako „dynamo“, což znamená konstantní průtok energie.
V Kristu máš obojí. V něm můžeš rozbít řetězy, které tě svazují, i hranice, které tě omezují, a ještě dnes můžeš vítězně kráčet v jeho moci.