Co si zaslouží tvoje dítě (1)

„Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.“ Žalm 127:3

Tvoje děti si zaslouží některé věci, jako jsou například:
1) Čas. Ne čas, který ti zbyde na konci dne, ale čas, který si pro ně oddělíš. Pokud je tvůj život řízen časovým plánem a tvoje děti v tom

Pokoj mysli

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám…“ Jan 14:27

Když svou mysl vyplníš Božím slovem, můžeš mít kontrolu nad tím, co se v ní děje. Nemluvíme o slovu, které čteš jen tak mimochodem, ale o slovu, které zpracuješ mentálně, aplikuješ ho do každé situace, která nastane, a stojíš na něm v časech

Pohled víry

„Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.“ Filipským 1:21

Římská vězení byla hrozná místa. Trestanci byli téměř nazí, byli bičováni a nohy měli spoutané v okovech. Jejich krví nasáklé „oblečení“ nebylo vyměňováno ani uprostřed zimy. „Vnitřní vězení“, do něhož byli uvrženi Pavel a Silas (viz Skutky 16:24,

Buď závislý na Bohu

„Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ 2. Korintským 12:9

Překážky, problémy a obtíže jsou Božím darem pro soběstačné. Nedovolí ti, abys svou slabost používal jako berlu nebo snahu se z něčeho vykroutit, dovolí ale, aby tě tyto věci vedly k závislosti na něm. Pavel napsal: „…

Říkej slova, která povzbudí

„Hle, tys napomínal mnohé, ruce ochablé jsi posiloval, tvé domluvy pozvedaly klopýtajícího, podlomená kolena jsi utvrzoval.“ Jób 4:3–4

Bible přikazuje: „Pomáhej ostatním slovy povzbuzení“ (Římanům 14:19, přel. z angl.). Když byl Jób v potížích, jeho přítel Elífaz mu připomněl, jak v minulosti svými slovy povzbuzoval ty, kteří se chystali něco vzdát. Slova