„V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste…“ Efezským 6:18

V Písmu je zmíněno mnoho různých druhů modliteb. Podívejme se na některé z nich a na to, co se můžeme naučit:
1) Modlitba poddání se. Když se Pavel na cestě do Damašku setkal s Kristem, modlil se: „Pane, co chceš, abych učinil?“ (Skutky 9:6, ČSP). Je to jako podepsání čistého šeku se slovy: „Tady jsem, Pane, dělej se mnou, co se ti líbí. Doufám, že se mi to, co mi určíš, bude líbit, ale i kdyby ne, stejně to udělám; staň se tvoje vůle, ne má.“ Dobrovolně se rozhoduješ následovat Boha, místo aby ses snažil ho přesvědčit, aby on následoval tebe. Výsledkem bude, že on v tobě udělá práci, kterou potřebuje udělat, aby tě připravil a mohl použít ke svému dílu.
2) Modlitba odevzdání. Bible nás vyzývá: „Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží“ (1. Petrova 5:7). Dokud se budeš snažit všechno kontrolovat, tvůj stres bude narůstat. Jakmile se ale naučíš předávat věci Bohu, budeš se divit, proč jsi strávil jeden jediný den starostmi.
3) Přímluvná modlitba. Prorok Ezechiel napsal: „Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi…“ (Ezechiel 22:30). Trhlinou, o níž je zde řeč, je vzdálenost mezi tím, co je, a tím, co by mohlo být. Pokud má někdo ve vztahu s Bohem trhlinu kvůli nějakému hříchu, máš jako věřící tu výsadu a zodpovědnost, že se můžeš do této trhliny postavit a modlit se za něj.