„V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste…“ Efezským 6:18

Zde jsou tři další druhy modlitby:
1) Prosba. Musíš se naučit být si jistý, když Boha žádáš o naplnění svých potřeb. Ježíš zaslíbil: „Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít“ (Marek 11:24). Kdybychom se přestali snažit na Boha zapůsobit, bylo by to mnohem lepší. Při modlitbě nejde o délku, hlasitost nebo výmluvnost; jde o upřímnost srdce, o víru v našem srdci a o jistotu, že se modlíme ve shodě s Boží vůlí, která zajišťuje výsledky.
2) Modlitba shody. Ježíš řekl: „Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní“ (Matouš 18:19). Když stojíš proti něčemu, co je příliš velké na to, abys to zvládl sám, najdi si modlitebního partnera a snažte se najít shodu. Tato modlitba není pro lidi, kteří žijí v neustálých konfliktech a potom se rozhodnou pro shodu, protože jsou z toho zoufalí. Bůh si váží modliteb lidí, kteří platí cenu za to, aby žili s druhými v harmonii (viz Žalm 133:1).
3)    Děkovná modlitba. Když je tvých proseb víc než tvých chval a uznání, vypovídá to něco o tvém charakteru. Sobečtí lidé žádají, málokdy ale něco ocení a pochválí. Bůh nám nedá svobodu a plnost všeho, co pro nás naplánoval, dokud nebudeme vděční za to, co už jsme dostali. Prosbou dosáhneme mnoho, ale chválou získáme mnohem víc! „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu“ (Filipským 4:6). Život v moci přichází prostřednictvím vzdávání díků. Můžeme doslova „neustávat v modlitbách“ (viz 1. Tesalonickým 5:17) tak, že budeme po celý den vděční, budeme chválit Boha za jeho přízeň, milosrdenství, něžnou laskavost, milost, trpělivost a dobrotu.