„Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce.“ Jeremjáš 15:16

Těm, kdo si denně udělají čas, aby Boha v Písmu poznávali, zaslibuje určité věci. Podívejme se na některé z nich:
1) Radost. „Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů“ (Jeremjáš 15:16).
2) Síla. „Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni“ (Skutky 20:32).
3) Pokoj. „Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou“ (Žalm 119:165). „Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka…“ (Izajáš 48:18).
4) Stabilita. „Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo“ (Žalm 16:8–9).
5) Úspěch. „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě“ (Jozue 1:8).
6) Vyslyšená modlitba. „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám“ (Jan 15:7).
Radost, síla, pokoj, stabilita, úspěch a vyslyšená modlitba – to jsou věci, po nichž touží každý. Nebo snad ne? Tak už nehledej nic jiného. Bůh to zaslíbil, když s ním budeš denně trávit čas v Písmu.