„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem…“ 2. Korintským 5:21

Ježíše sice na kříž přibili římští vojáci, ale co ho tam drželo? Podle Bible to byl Bůh: „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti“ (2. Korintským 5:21). Mohl si povolat na záchranu anděly, ale raději obětoval život, než aby se tě zřekl – nezměřitelná, nesrovnatelná, nepochopitelná láska. Nikdo nikdy nemiloval a nebude milovat jako Ježíš! Jeho smrt nám umožňuje přistoupit „… směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:16).
W. A. Criswell píše: „Viděl jsem ve snu Spasitele, voják se mu na nahá záda rozpřáhl s ‚devítiocasou kočkou‘ … Vstal jsem, strhl vojákovi ruku zpět. Užasle na mne pohlédl – a já v něm poznal sebe.“
Ve filmu Umučení zapůsobila na lidi po celém světě ohavnost ukřižování. Příběh sděluje dvě jasná fakta: tu cenu nutnou pro naše vykoupení mohl zaplatit jen Ježíš – a proto se při každém pokušení hřešit a neposlouchat Boha musíme zastavit a zamyslet.