Jak se vyrovnat se sebevraždou blízkého

„Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství.“    Matouš 12:20

Když zemře blízký člověk na nějakou nemoc, při nehodě, násilnou smrtí nebo pokročilým věkem, označují psychologičtí poradci zármutek, kterým procházíme, jako „nekomplikovaný“ nebo „prostý“. Když ale někdo spáchá sebevraždu, náš zotavovací proces je „komplikovaný“, obtížný a nese s sebou

Usiluj o smíření (2)

„… nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.“    Matouš 5:24

Máš s někým spor? Leží ti to stále na srdci, okrádá o pokoj nebo dokonce ovlivňuje tvůj pracovní výkon? Ježíš řekl, co máš udělat: „Přinášíš-li tedy svůj dar na

Usiluj o smíření (1)

„Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.“    Matouš 18:15

Jedna učitelka nedělní školy vysvětlovala dětem přikázání „Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“ (2. Mojžíšova 20:12). Potom se svých šestiletých žáků zeptala:

Je to Boží plán?

„Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.“ Žalm 3:6

David byl pomazán za krále Izraele. Avšak místo toho, aby okamžitě odjel do Jeruzaléma a nárokoval si trůn, byl nucen marnit roky života jako uprchlík a skrývat se v jeskyních, protože Saul usiloval o jeho život. Mohl se sám sebe ptát: „Jak

Co od tebe Bůh očekává

„Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.“    Lukáš 12:48

Větší požehnání vždycky znamená větší zodpovědnost, proto:1) Přestaň si stěžovat. Štěstí nespočívá v tom, že dostaneš to, co chceš; spočívá v tom, že si uvědomíš, co máš, a raduješ se z toho.