„… zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem.“    Juda 1:23

Když se někdo z tvých blízkých dostane do situace, která mu může ublížit, vlož se do toho! Bible nabádá: „S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem“ (Juda 1:22–23). Řecké slovo „zachránit“ znamená „vstoupit do bezprostřední, rozhodující a nepřetržité akce“. Slovem „obezřetnost“ se míní silná dávka respektu vůči něčemu, co ohrožuje život, je nebezpečné nebo znepokojující. A věta „zachraňujte je z hořícího ohně“ znamená, že nemáš ani okamžik nazbyt. Dům hoří a oni spí. Je-li to nutné, vylom dveře a vytáhni je ven, ale zachraň je!
Eugene Peterson ve svém moderním překladu Bible parafrázuje verš z Judovy epištoly 1:22 takto: „Běžte za těmi, kdo jdou špatnou cestou.“ Neseď nečinně a neříkej: „To není moje zodpovědnost.“ Je! Dobrý pastýř nechal stát devadesát devět ovcí, aby šel za tou jednou ztracenou – a hledal ji, dokud ji nenašel. Pak si ji vzal na ramena a donesl do bezpečí ke stádu. Může se stát, že budeš špatně pochopen, kritizován nebo odmítnut? Určitě. Pavel ale řekl: „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova…“ (2. Korintským 5:14). Když miluješ lidi, které miluje Ježíš, nemáš na vybranou! Bojíš se, že nebudeš vědět, co říct? Pak se modli: „Pane, pomoz, abych přesně věděl, co mám říct a co udělat. Dej mi moudrost a odvahu povědět, co má být řečeno. Pomoz mi milovat lidi natolik, abych jim řekl pravdu, dokud je čas. Použij si mě jako nástroj své milosti, která se jich dotkne dřív, než bude pozdě. V Ježíšově jménu, amen.“