„Vzpomeňte na Lotovu ženu!“ Lukáš 17:32

Před zničením Sodomy poslal Bůh dva anděly, aby zachránili Lota a jeho rodinu. Lot dostal jasné pokyny: „Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul … Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup“ (1. Mojžíšova 19:17, 26). Ježíš připomněl tento příběh čtyřmi slovy: „Vzpomeňte na Lotovu ženu!“ (Lukáš 17:32).
Měli bychom se z toho poučit a zapamatovat si dvě věci:
1) Neohlížej se toužebně za svou starou hříšnou vášní a žádostivostí. Co sliboval hřích, bylo falešné už tehdy a stále falešným zůstává. „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratří!“ (Jakub 1:14–16).
2) Neohlížej se sebelítostivě za chybami, které jsi udělal. Dva Lotovi zeťové nedbali na zprávu andělů ani na tchánovy prosby a zůstali pozadu. Možná je to důvod, proč se jeho žena ohlédla. Bylo to však osudné tehdy a je to osudné i nyní.
Nelituj se pro svou minulost, ať byla jakákoliv. Nezabývej se zraněními, kterými ti ublížili. Přestaň se dívat do zpětného zrcátka a sleduj cestu před sebou. Bůh pro tebe připravil velké věci, to je, oč ve tvém životním zápase jde! Ježíš nazval satana zlodějem (viz Jan 10:10). Už ti ukradl příliš mnoho, tak ho nenech krást dál. Odevzdej život Kristu a sleduj, jak ti začíná žehnat!