„A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek.“        2. Korintským 5:16

Co Pavel myslel slovy: „A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek“ (2. Korintským 5:16)? Prostě toto – místo toho, abychom se zaměřovali na chyby a selhání druhých věřících, snažme se vidět je jako duchovně obnovené bytosti v neobnoveném těle. Skutečností je, že dosáhli v Kristu stejné Boží spravedlnosti (viz 2. Korintským 5:21). A jako takoví mají potenciál dosáhnout velkých věcí.
Bezpochyby platí, že když jde o budování vztahů, musíš být zdravě kritický. Špatní lidé ti mohou ublížit a správní ti mohou pomoci. Není ale tvým úkolem chodit a prověřovat lidi na základě omezených znalostí, které o nich máš. Kdybys byl schopen vidět je Božíma očima a věděl bys, jaký s nimi má Pán záměr, možná bys byl méně kritický a více bys je chápal. Místo aby ses na ně díval spatra, začal bys k nim vzhlížet. Investoval bys do nich čas, lásku a energii. Proč? Protože Bůh klade velký důraz na princip vzájemnosti: „Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný“ (Efezským 6:8).
Vzdáváme to s lidmi, protože nemůžeme vidět to, co vidí Bůh, ani nemůžeme rozumět tomu, co dělá. Bůh hledí na to, co do nich vložil, což ty nejsi schopen vidět. A dokonce s nimi ještě neskončil. Proto zadrž svůj soud a kritiku. Co kdyby Bůh odepsal kvůli chybám, které děláš, tebe? Místo abys v lidech hledal to nejhorší, hledej v nich to nejlepší. Když to najdeš, rozvíjej to a zdůrazňuj. Jinými slovy – buď ochoten podívat se jinýma očima!