Nebuď tvrdošíjný

„Obrátil se a rozhořčeně odcházel.“ 2. Královská 5:12

Naamán byl jako generál syrské armády zvyklý, že věci byly po jeho. Takže když mu Elíša řekl, aby se sedmkrát ponořil do blátivého Jordánu, aby se vyléčil z malomocenství, odešel plný hněvu. Řekl: „Cožpak tu nejsou čistší řeky? Nemohl na mě prorok jen vložit ruce

Neohlížej se

„Vzpomeňte na Lotovu ženu!“ Lukáš 17:32

Před zničením Sodomy poslal Bůh dva anděly, aby zachránili Lota a jeho rodinu. Lot dostal jasné pokyny: „Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul … Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup“ (1. Mojžíšova

Vedlejší a hlavní dary

„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás…“        Římanům 12:6

Chceš-li v něčem vyniknout, musíš odhalit své hlavní dary a zapojit je do práce. Jedním z vedlejších darů apoštola Pavla bylo dělat stany, aby tak podpořil svou službu. Je ale jasné, že jeho hlavním darem bylo učit a budovat

Důvěra musí být zasloužená

„Buď moudrý, můj synu (má dcero), dělej radost mému srdci…“ Přísloví 27:11

Dospívající rádi používají magickou formuli, jíž manipulují svými rodiči: „Ty mi nedůvěřuješ!“ Takže začínáme couvat: „Ne, miláčku, to neznamená, že ti nevěřím, když jsi se svými přáteli nebo když si půjčíš auto, já jenom…“ A pak nám dojdou slova. Jsme

Jaké jsou tvé skutečné motivy?

„Hospodin zkoumá každé srdce a rozumí každému motivu…“        1. Paralipomenon 28:9, přel. z angl.

Když Ananiáš a Safira viděli, jak druzí prodávají půdu a dávají výtěžek do církve na péči o chudé, zdálo se jim to jako skvělý nápad – teoreticky. Když ale prodali půdu oni, část peněz si nechali a pak o