Nebuď hrubý

„Nebude se po ní ubírat hrubý…“ Izajáš 35:8, přel. z angl.

Bible říká: „Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat hrubý…“ (Izajáš 35:8, přel. z angl.). Nebylo by skvělé, kdyby hodní a ohleduplní lidé měli svou silnici, která by byla jen pro ně?

Jak diskutovat konstruktivně

„Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.“ Přísloví 27:17

Argumenty mohou být konstruktivní nebo destruktivní. Záleží na tom, jak je podáš. Častokrát se naše vztahy rozpadají nebo jsou z nich nekonečné žalostné kapitoly, protože buď nerozpoznáme, nebo nejsme ochotni podívat se na vlastní problémy ještě předtím, než se vystupňují do kritických

Verš k vystřízlivění

„Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni…“ Matouš 7:2

To je verš k našemu vystřízlivění: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni“ (Matouš 7:1). Ježíš byl na náboženské lidi své doby tvrdý, protože marnili čas puntičkářskými výčitkami. Odsuzovali učedníky, že si nemyjí ruce, nebo Ježíše, že uzdravuje v sobotu. Podívej se a zamyli se na Ježíšovou

Můžeš něco změnit

„… jsem jak ptáče, jež na střeše osamělo.“ Žalm 102:8

Cítíš se neschopný pro práci, kterou ti Bůh svěřil? Myslíš, že si nevybral správně? Mnoho hrdinů v Písmu se cítilo stejně. David, jehož žalmy jsou povzbuzením pro miliony, muž podle Božího srdce, naříká: „… jsem jak ptáče, jež na střeše osamělo“ (Žalm 102:8).

Konstruktivní stěžování

„Mojžíš tedy předložil jejich právní záležitost Hospodinu.“ 4. Mojžíšova 27:5

Když dostaneš nálepku stěžovatele, lidé se ti začnou vyhýbat. Ve Starém zákoně je zajímavý příběh o pěti dcerách Selofchada. Problém spočíval v tom, že jejich otec zemřel na poušti ještě předtím, než Izraelci přišli do zaslíbené země. Neměl syny, kteří by zdědili zemi,