„Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval.“ Lukáš 5:17

Když Ježíš jednoho dne vyučoval v nějakém domě, čtyři muži přinesli svého ochrnutého přítele, aby ho Ježíš uzdravil. Když se pro zástup nemohli dostat dovnitř, vylezli na střechu, udělali v ní otvor, spustili nemocného dolů k Ježíši a on ho uzdravil. Bible říká: „Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval“ (Lukáš 5:17).
Seděli u toho farizeové a byla tam přítomná Boží moc, aby uzdravila i je, ale oni to nepřijali. Možná tě to překvapí, ale je to pravda. Je možné být v Ježíšově přítomnosti a odejít beze změny. Proč? Protože tvůj postoj a přístup určuje, jaký bude výsledek! Pýcha a zaujaté představy, kdy si myslíš, že máš Boha „přečteného“, tě mohou připravit o to, co potřebuješ. Pavel říká: „Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim. Slovo zvěsti jim však neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi, kteří slyšeli“ (Židům 4:2, ČSP).
Tito náboženští vůdcové neměli „víru“. Zajímali se o to, jak Ježíše nachytat na teologické argumenty, a přitom neviděli Boží moc, která se projevila uzdravením ochrnutého. I ty můžeš mít hlavu plnou teologie, srdce plné pochybností a od Pána nic nedostat! Pátá kapitola Lukáše zaznamenává: „Když uviděl jejich víru, řekl … Tobě pravím‚ ‚Vstaň, vezmi svá nosítka a jdi do svého domu.‘ A ten hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, a oslavuje Boha odešel do svého domu. Všech se zmocnil úžas a oslavovali Boha … a říkali: ‚Dnes jsme uviděli neobyčejné věci‘“ (Lukáš 5:20–26, ČSP).