„Jiftách … byl mocný a udatný muž, byl však synem nevěstky…“        Soudců 11:1, přel. z angl.

Geny jsou mocná věc! Mohou určit barvu vlasů, barvu očí a sklony, v nichž se děti budou podobat otci nebo matce. Pokud ale dítě vyrůstá a neustále dělá špatná rozhodnutí, nemusí to mít genetický důvod. Může to být tak, že se na něj zaměřil nepřítel, protože rozpoznal jeho předurčení. Právě tehdy zasahuje Bůh.
Mojžíše matka položila do košíku a skryla ho v Nilu. Bůh ale zařídil, aby jej našla faraónova vlastní dcera, vzala ho do paláce a vychovala jej jako vládce pro Egypt. Pokud jako rodič uděláš svou část, Bůh udělá tu svou. Jestliže pro své dítě uděláš všechno, co můžeš, Bůh zasáhne a udělá to, co ty udělat nemůžeš. Pavel napsal: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí“ (Římanům 8:28).
Bůh má záměr pro tvé problémové dítě, proto je nepřestávej milovat a modli se za ně, ať to bude trvat sebedéle. V Bibli se píše: „Jiftách … byl mocný a udatný muž, byl však synem nevěstky…“ (Soudců 11:1, přel. z angl.). Možná se tvé dítě nenarodilo za zcela ideálních okolností, to ale Bohu nezabrání, aby mu žehnal. Právě naopak. On může využít každou okolnost z jeho minulosti jako hnací sílu pro budoucnost a dát mu moudrost a sílu k naplnění toho, k čemu je povolal.
Takže to se svým dítětem zaslíbení nemusíš vzdávat. Modli se: „Pane, tys to zaslíbil, a já věřím, že se to stane!“