„Viděli jsme tam zrůdy … a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky…“        4. Mojžíšova 13:33

Ať jdeš kamkoliv, neseš si s sebou svou mentalitu. Čtyři sta let zajetí v Egyptě vybudovalo v Izraelcích mentalitu otroků. Kvůli tomu, že tak dlouho žili pod cizí nadvládou, se nikdy nenaučili přijímat rozhodnutí. Nejlépe fungovali, když jim druzí lidé říkali, co mají dělat. Proto když se přiblížili k zaslíbené zemi a jejich vůdci poslali dvanáct zvědů, aby zjistili situaci, deset z nich se vrátilo se slovy: „Viděli jsme tam zrůdy … a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky…“ (4. Mojžíšova 13:33).
Dva zvědové, Jozue a Káleb, ale věděli, že Bůh je s nimi, proto přišli se zprávou: „Vzhůru! Pojďme! Obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme“ (4. Mojžíšova 13:30). Jozue a Káleb si vypěstovali schopnost vidět věci z Božího úhlu pohledu. Tato schopnost určovala rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.
Toto tajemství změní i tvůj svět. Naučíš se „vznášet se na křídlech“ jako orel (viz Izajáš 40:31) a vidět každou situaci z většího nadhledu – Božíma očima! Přestaneš se dívat na ďáblův obraz porážky a zaměříš se na Boží obraz úspěchu. To je tvoje vstupenka do zaslíbené země! Začni mluvit o tom, po čem toužíš, a ne o tom, čeho se děsíš. Mluv o svých očekáváních, a ne o svém strachu. To není duchovní nauka nebo populární psychologie. Je to princip, jenž stojí na Božím slovu, které prohlašuje: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“ (Filipským 4:13).