Skrytý Bohem

„… skryl mě ve stínu své ruky.“ Izajáš 49:2

Když tě Bůh povolá, abys mu sloužil určitou schopností, často musíš projít obdobím anonymity, kdy si připadáš neviditelný. Izajáš byl povolán Bohem od lůna matky (viz Izajáš 49:1). Prožil ale období, kdy byl skryt „ve stínu“, dokud Bůh nezdokonalil jeho službu. Když trvá

Obnovuj svou mysl Božím slovem

„… proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“    Římanům 12:2

Nejdůležitější věc, kterou bys měl každý den dělat, je obnovovat svou mysl Božím slovem. Když tohle budeš mít v pořádku, všechno ostatní začne do sebe zapadat. Budeš myslet a jednat jinak,

Tatínku, žehnej svým dětem!

„Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Marek 2:5

Starozákonní otcové vkládali ruce na hlavy svých dětí, vyslovovali nad nimi určitá zaslíbení a věřili, že Boží požehnání může být předáváno z jedné generace na druhou. Proto čteme, že: „… povolal Izák Jákoba a požehnal mu“ (1. Mojžíšova 28:1). Ze stejného důvodu Jákob odmítl zemřít, dokud

Neboj se (3)

„Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“ Marek 4:40

Následovat Ježíše nevyhnutelně znamená procházet bouřemi. Když jsi v nich až po krk a rychle se potápíš, naučíš se o Ježíši takové věci, jaké by ses jinak nenaučil. Zpočátku se divíš: „Jak jsem se do takového zmatku dostal?“ Pak začneš vidět jeho ruku při

Neboj se (2)

„Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná…“        Žalm 107:8

Když jsi prožil těžké období, může to způsobit, že se sníží tvá důvěra v Boha a ty začneš hrát na jistotu. Jestli jsi prošel několika bouřemi po sobě, začíná ti bezpečí přístavu připadat lákavé. Je v