„Ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven.“ 1. Mojžíšova 39:12

V Bibli můžeme číst příběh: „Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: ‚Spi se mnou!‘ Ale on odmítl a ženě svého pána řekl: ‚Pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě; svěřil mi všechno, co má. V tomto domě není nikdo větší než já. Nevyňal z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!‘ A třebaže se Josefovi nabízela den co den, nevyhověl jí, aby k ní ulehl a byl s ní. Jednoho dne přišel do domu, aby vykonával svou práci. Nikdo z domácích v domě nebyl. Tu ho chytila za oděv se slovy: ‚Spi se mnou!‘ Ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven“ (1. Mojžíšova 39:6–12). Všimni si slov: „… žena jeho pána se do Josefa zahleděla a naléhala: ‚Spi se mnou!‘“ (1. Mojžíšova 39:7).
Josef byl vystaven pokušení, když byl v blízkosti konkrétní osoby – Potífarovy manželky, a dělo se to na konkrétním místě – v Potífarově domě. Proto utekl. Ne proto, že byl slabý, ale proto, že byl moudrý! Rozuměl tomu, že když člověk setrvává příliš dlouho v blízkosti pokušení, zahrává si s ohněm a hrozí, že se spálí.
Kterým lidem a kterým místům se potřebuješ vyhýbat ty? Které zdroje pokušení musíš odstranit ze svého života, abys mohl žít ve vítězství? Vzpomeň si na starou píseň Kennyho Rogerse: „Vždyť víš, čeho se přidržet a co opustit radši hned, od čeho pryč svou ruku dát a odkud přímo utíkat“. Bůh nebude zneuctěn, když utečeš; ty ale budeš zneuctěn, když to neuděláš!