„… jenž všechno působí rozhodnutím své vůle…“ Efezským 1:11

Podle Bible o tobě už dříve, než ses narodil, platilo: „… všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal“ (Žalm 139:16). Bůh ti v souladu se svou vůlí připravil pro život osobní cestovní mapu. Tvým úkolem je ji objevit a vydat se po vytyčené cestě.
Jeden uznávaný pastor řekl: „Možná znáš svůj konečný cíl, potřebuješ ale vedení, abys věděl, jak k němu dojít. Zaprvé a především: ‚Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku‘ (Žalm 119:105). Pán vidí celou situaci, zkratky i nástrahy. Nenech se navádět zvenčí. Uvnitř tebe žije Duch svatý, což znamená, že nejpřímější cestu najdeš ve svém srdci.“
Přemýšlej o těchto místech z Písma a učiň je svou osobní modlitbou: „Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil“ (Efezským 2:10). „Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě“ (Žalm 37:23). „Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou“ (Žalm 18:37). „Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky“ (Přísloví 3:6). „… uslyšíš za sebou slovo: ‚To je ta cesta, jděte po ní,‘ ať budete chtít doprava nebo doleva“ (Izajáš 30:21).
Pavel mohl v závěru života říci: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval“ (2. Timoteovi 4:7). Všimni si, že Pavel musel někdy „bojovat“, aby neztratil směr „běhu“. Díky Boží milosti si jej ale udržel, a ty to zvládneš také!