„Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: ‚Jsem to snad já, Mistře?‘“ Matouš 26:25

Velký kazatel Charles Spurgeon řekl v kázání o oddanosti Kristu: „Znal jsem několik lidí, kteří s mocí kázali evangelium, v životě se mu ale zcela vzdálili. Poznal jsem jiné, kteří s pečlivostí plnili povinnosti diákonů a starších, potom ale dali průchod svým zlým vášním. Některé z nich jsem považoval za nejsvatější z lidí. Když se modlili, pozvedalo mne to až k samotným branám nebe; kdyby někdo řekl, že jednoho dne upadnou do těžkého hříchu, nebyl bych tomu věřil. Spíše bych tomu uvěřil o sobě. Pokud padli ti, kteří se zdáli být silnější než my, proč by se to nemohlo stát nám? Když učedníci našeho Pána, kteří s ním seděli u stolu, uslyšeli, že jeden z nich svého Mistra zradí, každý se ptal: ‚Pane, jsem to já?‘ Byla to velmi správná otázka. Nikdo se nezeptal: ‚Pane, je to Jidáš?‘ Pravděpodobně ho nikdo z nich nepodezíral. Může se stát, že nejhorším pokrytcem v tomto shromáždění je ten, na němž v daném okamžiku nespočívá ani nejmenší stín podezření. Naučil se hrát svou roli tak dobře, že jeho skutečná povaha zatím nebyla odhalena.“
Jestli tě tato slova hodně zasáhla a cítíš se nepříjemně, pak utíkej ke kříži! Rozběhni se k tomu, jenž zná tvé zápasy a pokušení, a přesto tě bezpodmínečně miluje; k tomu, jehož krev tě očišťuje od hříchu, jehož milost tě může pozvednout a posílit, a jehož síla ti může pomoci žít vítězný život.