„Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve tvých stopách kane tučnost…“ Žalm 65:12

Jeden biblický učitel řekl: „Pravděpodobně sis jako většina lidí dal novoroční předsevzetí zhubnout, cvičit, jíst zdravěji a žít lépe. Věděl jsi ale, že každoroční touha zlepšit od nového roku svůj život začala v Božím srdci? David řekl: ‚Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve tvých stopách kane tučnost…‘ (Žalm 65:12). V biblických dobách byla ‚tučnost‘ považována za známku materiálního úspěchu. Mojžíš poslal dvanáct zvědů, aby prozkoumali zaslíbenou zemi a přišli mu říci, jestli ta země je ‚tučná nebo netučná‘. Vrátili se zpět se slovy, že ‚oplývá mlékem a medem‘ (viz 4. Mojžíšova 13:26–27). Ta země byla tak úrodná, že bylo zapotřebí dvou mužů, aby unesli jeden trs hroznů!
Co budeš muset udělat pro to, abys v nastávajícím roce zažíval Boží požehnání? Všimni si slov ‚korunuješ‘, ‚stopách‘ a ‚tučnost‘. Tak jako nasazená koruna obklopuje tvou hlavu, stejně můžeš být obklopen hojnou Boží dobrotou. Něco to ale od tebe bude vyžadovat. Musíš chodit v jeho ‚stopách‘ během celého roku, protože jenom v jeho stopách ‚kane tučnost‘. Nemůžeš očekávat, že budeš prožívat úspěch, který Bůh nabízí, pokud nejsi ochoten s ním chodit v blízkém obecenství každý den. Ezechiel vyjádřil podobnou myšlenku: ‚Obdařím je i okolí svého pahorku požehnáním a v pravý čas sešlu vydatný déšť; budou to deště požehnání‘ (Ezechiel 34:26).
Místa v okolí Božího obydlí budou zalita požehnáním a dobrotou; proto usiluj o to, abys zůstával blízko Boha každý den nového roku.“