„Víra je … ze slyšení…“ Římanům 10:17, ČSP

Můžeš jakkoliv pochybovat o svých vlastních schopnostech, ale nikdy nepochybuj o schopnostech Božích, o jeho zaslíbeních a jeho ochotě je splnit. Žalmista napsal: „… svou řeč jsi vyvýšil nad … své jméno“ (Žalm 138:2). Jedinou věcí ve vesmíru, kterou Bůh vyvýšil nad své jméno, je jeho slovo – Písmo. Proto jím plň svou mysl, denně je vyhledávej a nikdy o něm nepochybuj.
Pochybnosti často plynou z našich sklonů prezentovat se jako sebevědomí lidé. Sebevědomí je představa, kterou nám vnucuje svět – navádí nás, abychom spoléhali na vlastní dovednosti a schopnosti. Bible ale varuje: „Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák…“ (Přísloví 28:26). Střed Bible prý tvoří verš: „Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka“ (Žalm 118:8). Soustřeď tedy svou důvěru na Boha, ne na sebe nebo kohokoliv jiného. Pochybuješ o sobě a o své hodnotě? Máš pochyby o své schopnosti rozvíjet vlastní kariéru? Pochybuješ, že máš schopnost vytvářet zdravé vztahy? Tomáš prožil s Ježíšem téměř tři roky, slyšel jeho zaslíbení, že vstane z mrtvých, a přece řekl: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím“ (Jan 20:25). Obrátil se snad Ježíš k Tomášovi kvůli jeho pochybnostem zády? Ne! On nikdy neodmítá upřímná, pochybující srdce. Ježíš Tomášovi všechno osobně ukázal a rozptýlil všechny jeho pochybnosti.
Když budeš číst Boží slovo a hledat jeho tvář, Bůh ulehčí i tvým obavám a pochybnostem. Pokud přestaneš žít v „říši smyslů“ a naučíš se „chodit vírou“, začnou se tvé pochybnosti ztrácet (viz 2. Korintským 5:7).