Klíč k úspěšnému životu

„Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.“     2. Petrova 1:4

Jakýsi pastor byl pozván na oběd k jedné rodině ze svého sboru. Paní domu se rozhodla udělat na něho dobrý dojem, tak po obědě požádala,

Nejtěžší věc, kterou kdy budeš dělat

„… sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.“        Filipským 2:7

Nejtěžší věcí, kterou kdy budeš dělat, bude stavět ostatní na první místo a sám sebe na druhé; intuitivně totiž upřednostňujeme sebe. Pud sebezáchovy je první lidský instinkt – ale nefunguje to. Víš, jak reagují dvě kozy, když

Nech se proměnit tím, co vidíš

„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.“     2. Korintským 3:18

Mnozí křesťané si myslí, že Bůh jenom čeká, aby se na ně vrhnul kvůli jejich selháním. Taková víra je mylná a

Jak jednat s depresí (5)

„… i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“ 1. Královská 19:10

Zde je další omyl, který spustil Elijášovu depresi – byl přehnaně negativní. To je to staré „všichni jsou proti mně“. Problém v mysli. Ve skutečnosti proti Elijášovi skoro nikdo nebyl. Stála proti němu jenom jediná osoba a její

Jak jednat s depresí (4)

„Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů…“ 1. Královská 19:10

Když Elijáš utekl do pouště a skryl se v jeskyni, Bůh se ho zeptal: „Co tu chceš, Elijáši?“ (1. Královská 19:9). Načež Elijáš odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili