„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.“     2. Korintským 3:18

Mnozí křesťané si myslí, že Bůh jenom čeká, aby se na ně vrhnul kvůli jejich selháním. Taková víra je mylná a vede k životu v omylu. Jestli vidíš Boha takhle, nedokážeš si pomoci a žiješ v neustálém strachu, nejistotě a obavách kvůli svým hříchům a zápasům.
Musíš se rozhodnout, že odvrátíš pohled od sebe samého a upřeš ho na Ježíše, protože on tě svou krví učinil spravedlivým (viz 2. Korintským 5:21). Čím více se budeš dívat na Ježíše, tím více budeš proměňován do jeho podoby. „Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně“ (2. Korintským 3:18). Když budeš mít pohled upřený na Ježíše, povede tě to k nejlepšímu vyjádření svatosti. Mnozí z nás si myslí, že se musí více snažit, aby byli svatější a více přijímaní Bohem. Když se soustředíš na Ježíše a vidíš jeho lásku, odpuštění, jeho velikou milost a dar spravedlnosti zaplacený jeho vlastní krví, změní se tvůj přístup ke křesťanskému životu a budeš proměňován – zevnitř ven.
Svatost vychází z toho, že zaměříš pozornost na Ježíše, ne sám na sebe. Není to vnější změna chování; jde o vnitřní změnu podporovanou srdcem, jehož se dotkla milost, a emancipovaným svědomím osvobozeným od viny a odsouzení. Výsledkem bude, že začneš chodit ve vítězství, místo abys žil v porážce. Toto je život, jaký Bůh chce, abys žil. Toto je život, který by mělo zakusit každé Boží dítě.