„Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Izajáš 6:3

Když se Izajášovi zjevil Bůh, napsal: „Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: ‚Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.‘ Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem: ‚Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.‘ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: ‚Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.‘ Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: ‚Koho pošlu a kdo nám půjde?‘ I řekl jsem: ‚Hle, zde jsem, pošli mne!‘ Odpověděl: ‚Jdi a řekni tomuto lidu…‘“ (Izajáš 6:1–8).
Záměrem dnešního textu není manipulace do chorobného sebezpytování. Nechceme ani zpochybnit tvé spravedlivé postavení vykoupeného Božího dítěte před Bohem. Izajáš byl prorok, který měl duchovně směrovat národ. Toto poslání měl pro něj připravené Bůh. Ale dříve, než jeho poslání mohl naplnit, musel poznat stav svého srdce a nechat je Bohem proměnit. Udělej dnes to samé i ty!