„Jestliže teď napravíš své srdce a vztáhneš své ruce k Bohu…“ Jób 11:13

Ježíš je „velký lékař“, ale nikdy neobvazuje hnisavou ránu. Trvá na tom, aby se rozřízla, vymačkala, vydezinfikovala a měla čas na uzdravení. Možná máš nemanželské dítě, víš, co je potrat, sedíš ve vězení, procházíš bolestným rozvodem. Nepropadej beznaději. Na Ježíše nedělají dojem naše ctnosti, protože má „… soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my…“ (Židům 4:15). Chápe tvůj boj, protože „… sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky“ (Židům 2:18). Možná bys rád věděl, jestli může Bůh požehnat a použít někoho s tvojí minulostí? Určitě může! Ve starých kancionálech Williama Cowpera se zpívalo: „Zřím vodopád uzdravující krve prýštící z ran Immanuele; a hříšníci se pod něj vrhají a všechnu špínu svého hříchu smývají.“ Důsledek pokání je úžasný!
Sófar Naamatský odpověděl Jóbovi: „Jestliže teď napravíš své srdce a vztáhneš své ruce k Bohu, jestliže dáš ruce pryč od ničemností, nepřipustíš, aby ve tvém stanu přebývala podlost, tedy pozdvihneš tvář bez poskvrny, budeš jak odlitý z bronzu, nepocítíš bázně, zapomeneš na trápení, bude ve tvých vzpomínkách jak voda, která uplynula. Nadejde ti věk jasnější nad poledne, chmury obrátí se v jitro. Doufej, naděje ti kyne, pohleď, budeš uléhat v bezpečí. Budeš odpočívat a nikdo tě nevyděsí, získat tebe budou si přát mnozí“ (Jób 11:13–19).
Ať už trpíš svojí vinou, nebo bolestí způsobenou druhými – nech to odplavit! Vstup dnes do řeky Boží milosti a nech ji kolem sebe proudit, aby tě učinila svobodným.