„Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?“    Žalm 27:1

V životě je spousta situací, které vyvolávají strach – strach z nemoci, z nezaměstnanosti, z odmítnutí, z názorů druhých lidí. Pokud se strachu nepostavíme, připraví nás o vnitřní pokoj.
Chuck Swindoll ale připomíná: „David se vypořádal se strachem hned ‚u vstupních dveří‘ dvěma otázkami: ‚… koho bych se bál … z koho bych měl strach?‘ (Žalm 27:1). Zabouchnul před strachem dveře tím, že prohlásil: ‚… mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat‘ (Žalm 27:3). Vrátil se do svého domu a připomněl si, jak je třeba bojovat s útoky strachu – modlitbou: ‚O jedno jsem prosil Hospodina…‘ (Žalm 27:4), vizí: ‚… abych patřil na Hospodinovu vlídnost…‘ (Žalm 27:4), Božím slovem: ‚… a zpytoval jeho vůli v chrámu‘ (Žalm 27:4), Boží ochranou: ‚On mě ve zlý den schová ve svém stánku…‘ (Žalm 27:5), uctíváním: ‚… budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu‘ (Žalm 27:6), odpočinkem: ‚Naději slož v Hospodina‘ (Žalm 27:14), odhodláním: ‚Buď rozhodný, buď udatného srdce…‘ (Žalm 27:14). Odvaha se neomezuje jenom na bitevní pole. Testy jsou ve skutečnosti širší, hlubší a tišší. Zůstat věrný, když se nikdo nedívá. Vydržet bolest, když jsi sám v místnosti. Stát sám, když tě druzí nechápou. Odvaha se může projevit v jednoduchém ‚ne‘; může být tak obyčejná, jako stát před horou prádla, nebo tak nenápadná jako vnitřní zápas mezi dobrem a zlem. Boží medaile cti pro vítěze jsou udělovány ve skrytu, kde se odehrávají nejodvážnější činy, daleko od veřejného uznání.“
Když na tebe útočí strach, Bůh říká: „Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se…“ (Jozue 1:9). Dick Mills napsal: „Každé přikázání přichází se zárukou, že ho můžeme dodržet. Bůh nevydává příkazy, které nejsme schopni splnit. Je nesmyslné říkat: ‚Mám spoustu odvahy, ale žádnou sílu,‘ nebo ‚jsem plný energie, ale mám strach.‘ Odvahu i sílu ti dává Bůh. Odvaha motivuje naši vůli a síla provází naše úsilí.“