„Nehřešte tím, že se necháte ovládat hněvem.“ Efezským 4:26, přel. z angl.

Existuje biblický plán růstu, který zahrnuje i zvládání hněvu: „… obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto zanechte lži a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním‘, vždyť jste údy téhož těla. ‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám“ (Efezským 4:23-32).
Všechny emoce, které máš, včetně hněvu, ti dal Bůh. Chce ale, abys s emocemi správně nakládal.
Všimni si slov „mluvte pravdu“ (viz Efezským 4:25). Když jsi rozzlobený, nezapírej to, ale využij toho k uskutečnění pozitivní změny. Když řekneš: „Hněvám se, protože si cením našeho vztahu, a rád bych si o tom promluvil,“ přináší to uzdravení a řešení. Předstírat, že se nezlobíš, když se zlobíš, je v podstatě nečestné. Stejně tak přehánění: „Nikdy mi nenasloucháš! Vždycky ignoruješ má přání! Nikdo tady nic nedělá, jedině já.“ Taková zevšeobecňování neodpovídají pravdě a vedou jen ke zhoršování situace; problém se jen zamlží a zůstane nevyřešený. Boží vůlí je, abys ovládal svůj hněv, místo toho, aby hněv ovládal tebe.