„… šel na horu, aby se modlil.“ Marek 6:46

Podívejme se na další situaci. Ježíš se modlil, když hrozilo nebezpečí, že tlaky a očekávání jiných zhatí plán, který Bůh měl pro jeho život. V Bibli je napsáno: „Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu: ‚Všichni tě hledají.‘ Řekne jim: ‚Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel.‘ A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy“ (Marek 1:35-39).
Z toho plyne poučení – jestli nepřijmeš Boží plán a nebudeš se ho držet, budou se ti snažit život plánovat jiní. Při úspěchu, jaký Ježíš zakoušel v každém městě, které navštívil, by mnoho kazatelů zůstalo na místě, založilo by tam sbor a užívalo si uznání a odměny za svou službu. Ale Ježíš ne! Ten pochodoval v rytmu jiného bubnu.
Když se zpětně podíváš na některé své chyby, určitě zjistíš, že některá rozhodnutí jsi učinil pod tlakem, a ne na základě modlitby. Bez modlitby se stáváš lehkovážným. Bůh má pro tvůj život plán i časový rozvrh. Chceš-li s obojím zůstat v souladu, musíš se pravidelně modlit. Ježíš si byl vědom, že má jen tolik času, aby stihnul udělat to, co po něm chtěl Otec. To mu dávalo schopnost říkat na jiné věci ne. Ty jsi byl povolán milovat lidi, ale také líbit se Bohu. A tvá důvěra v modlitbě vychází z vědomí, že jednáš v souladu s jeho vůlí (viz 1. Janova 3:21-22).