Porozumění Boží vůli (1)

„Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.“ Efezským 5:17

Když víš, že naplňuješ Boží vůli pro svůj život, máš pokoj navzdory nepříznivým okolnostem. Máš jistotu, že můžeš kdykoliv přistoupit k Bohu s důvěrou, že on se postará o to, co potřebuješ. Ptáš se, jak můžeš vědět, že jsi v

Buď moudrý a přitažlivý

„Když budeš jednat moudře, ostatní tě budou následovat.“        Přísloví 11:30, přel. z angl.

Bible přikazuje: „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není“ (1. Janova 2:15). Někteří z nás se ale chovají tak, jako kdyby více milovat Pána vyžadovalo méně milovat lidi kolem sebe. Možná

Postav pevné základy

„Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.“    Matouš 7:25

Ježíš řekl: „A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody,

Trpělivost, láska a povzbuzení

„Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty…“ Žalm 73:2

Kdyby ses setkal s Asafem, který napsal některé žalmy, pravděpodobně by sis myslel, že neměl žádné problémy. Ale mýlil by ses: „Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty…“ (Žalm 73:2). Potom na konci žalmu dělá obrat

Tvůj životní úkol

„Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše…“    Skutky 20:24

Když mineš svůj životní úkol, mineš důvod, proč tě Bůh postavil na tuto zem. Byl jsi obdarován a povolán Bohem a musíš to brát vážně. Nejde o to, odkud