„Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho…“ Izajáš 51:6

Bible se zmiňuje o prvním termodynamickém zákonu (známém jako zákon zachování energie), který říká, že energie může přecházet z jedné formy na druhou, ale nemůže být stvořena nebo zničena. Tento zákon vyvrací teorie Freda Hoyla o „rovnovážném stavu“ nebo „kontinuálním tvoření“, které byly vědci odmítnuty. Hoyle tvrdil, že ve vesmíru na místech nazývaných irtrony neustále vzniká hmota (nebo energie). První termodynamický zákon ale tvrdí opak – v současné době k žádnému dalšímu „tvoření“ nedochází. Bible říká: „Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy“ (1. Mojžíšova 2:1). Slovo „dokončena“ se v původní hebrejštině používá pro děj dokončený v minulosti, který se už nikdy nebude opakovat.
Druhý termodynamický zákon říká, že ve všech fyzikálních procesech má každý uspořádaný systém tendenci se postupem času stávat méně uspořádaným. Jinými slovy, všechno dobíhá a opotřebovává se a v důsledku toho je k dispozici pro využití stále méně energie. Žalmista napsal: „Pravím: Bože můj, uprostřed mých dnů mě odtud neber! Z pokolení do pokolení půjdou tvá léta. Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou, a ty budeš trvat, všechno zvetší jako roucho, vyměníš je jako šat a vše se změní“ (Žalm 102:25–27).
Čím více se vědci dozvídají o životě na zemi, tím více objevují pravdivost toho, co Bible jasně učí už po staletí. Nezáleží na tom, jak opravdově to myslíš nebo s jakou námahou se snažíš, pokud chceš otevřít zamčené dveře, musíš použít správný klíč. Tvá Bible je klíčem, který odemyká dveře k porozumění celému životu a Božímu plánu pro tebe.