„Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh.“ Žalm 143:10

Až se jednou ohlédneš za svým životem, to, co ti přinese největší radost, bude vědomí, že jsi naplnil Boží vůli. Ale aby se to stalo, musíš opravdu chtít Boží vůli činit.
Ježíš řekl: „Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe“ (Jan 7:17). Všimni si slov „činit jeho vůli“. Více než dokončit vzdělání, vstoupit do manželství, splatit hypotéku na dům nebo cokoliv jiného v životě, musíš chtít naplňovat Boží vůli. Chuck Swindoll napsal: „Byly časy, kdy jsem říkal, že chci činit jeho vůli, ale ve skutečnosti jsem nechtěl. Je těžké to přiznat, ale když se s odstupem času ohlédnu, uvědomuji si, že občas jsem Boží vůli vzdoroval. Zjistil jsem, že sobecký vzdor vyvolává vážné důsledky.“
Pavel napsal: „Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný“ (Efezským 6:6–8). Všimni si slov „jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli“. To jde opravdu do hloubky. Raději, než dělat radost lidem, snažit se o hmotné zajištění a postavení nebo chtít zůstávat v bezpečí, by tvou největší touhou mělo být dělat radost Bohu. Žalmista se modlil: „Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru“ (Žalm 40:9). Tvojí modlitbou by mělo být: „Vším, co dnes budu dělat, Pane, tě chci potěšit a chci naplnit tvou vůli.“