Rozuměj roli satana (5)

„Satan si vyžádal, aby vás směl zkoušet…“ Lukáš 22:31, přel. z angl.

Lukáš napsal: „Ježíš řekl: ‚Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby vás směl zkoušet jako rolník, když odděluje pšeničná zrna od plev. Ale já jsem se, Šimone, modlil, aby tvá víra byla silná. A až se obrátíš ke mně, buď pomocí jiným‘“

Rozuměj roli satana (4)

„… vydejte toho člověka satanu…“ 1. Korintským 5:5

Satanův útok může být voláním, aby ses probudil. Víš, že když odmítáš uznat svůj hřích a činit pokání, ochranná hradba kolem tebe je porušena a satan může volně vcházet a útočit na tebe? Pavel napsal korintskému sboru: „Dokonce se proslýchá, že je mezi vámi případ

Rozuměj roli satana (3)

„… neštěstí, které na něho Hospodin přivedl.“ Jób 42:11, ČSP

Satanův útok může posílit tvou víru. Ďábel se odvážil zpochybnit pevnost Jóbovy víry, proto mu Bůh dal svolení, aby Jóba vyzkoušel. „Hospodin na to satanovi odvětil: ‚Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj‘“ (Jób 1:12). Všimni

Rozuměj roli satana (2)

„… posel satanův, který mne sráží…“ 2. Korintským 12:7

Satanův útok tě může přivést blíže k Bohu. To se přesně stalo v Pavlově životě. Zamysli se nad jeho životopisem – osobní audience u vzkříšeného Krista, účast na nebeských vizích, Bohem vyvolený apoštol a autor Bible. Uzdravoval nemocné, cestoval po světě, sepsal některé z

Rozuměj roli satana (1)

„… (Boží Duch) ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“ 1. Janova 4:4

Satan je padlý anděl, jemuž nestačilo uctívat Boha; chtěl obsadit jeho trůn. Andělé, stejně jako lidé, byli stvořeni, aby sloužili Bohu a uctívali ho. A byla jim dána svobodná vůle; jak jinak by mohli