„Člověka … chráníš dokonalým pokojem…“ Izajáš 26:3, B21

Zde je modlitba za pokoj: „Pane, tvé Písmo říká: ‚Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe‘ (Izajáš 26:3, B21). Bible říká: ‚Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem‘ (Žalm 29:11). Tvé slovo říká: ‚Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!‘ (Jan 14:27). Písmo říká: ‚A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši‘ (Filipským 4:7).
Já dnes potřebuji tento pokoj, převyšující každé pomyšlení, aby uklidnil mé nervy a upokojil mou mysl. Pomoz mi, abych nemyslel na své obavy a starosti. Pomoz mi soustředit se na tvou dobrotu, tvou věrnost, tvou uzdravující moc, tvé přetékající zdroje a tvé odpouštějící srdce. Zabydli se ve mně a naplň mě svým pokojem. Ukaž mi, co mě o něj okrádá. Opravdu chci vědět, Otče, co mám konkrétně vyznat, čemu se věnovat a co změnit.
Nyní se ti otevírám. Nauč mne tajemství trvalého pokoje. Děkuji ti, že mi pomůžeš přijmout pokoj, který mi tak štědře nabízíš, bez ohledu na to, co to bude stát. Tvé slovo říká: ‚A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův…‘ (Koloským 3:15). Chci, aby mi dnes vládl tvůj pokoj místo mých obav a starostí. Proto ti všechny své starosti dávám a důvěřuji ti, že je vyřešíš k mému dobru a své slávě. Modlím se v Ježíšově jménu. Amen.“