Duchovní růst (1)

„… nezemdlíme-li v srdci, budeme ve svůj čas žnout.“ Galatským 6:9, přel. z angl.

Začneme anekdotou: Dělník padá z lešení ze čtyřicátého patra. Když míjí dvacáté patro, žena v kanceláři na něj volá: „Jak se máte?“ „Zatím dobře!“ stačí jí odpovědět muž.Ale vážně, jsou dny, kdy tvůj duchovní růst postupuje tempem dva kroky

Bůh je miluje – tak je měj rád také

„Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného…“    Skutky 10:28, B21

Z židovského pohledu byl Kornelius pohan, špatný člověk. Jedl špatné jídlo, stýkal se se špatnými lidmi a přísahal věrnost špatnému vůdci – Cesarovi. Neuměl citovat zpaměti Tóru, ani nepocházel z Abrahama. Nebyl obřezaný, ani košer a byl nečistý.

Cvič se v pokoře

„… všichni se oblečte v pokoru…“ 1. Petrova 5:5, ČSP

Bible říká: „… oblečte se v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost‘. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás

Malé začátky jsou důležité

„Kdo by pohrdal dnem malých začátků?“ Zacharjáš 4:10, B21

Když dal Bůh Gedeonovi vítězství nad Midjánskými, stačil mu k tomu oddíl čítající pouhých tři sta vojáků, proti kterým stály tisícovky ozbrojenců (viz Soudců 7). Nešlo ani tak o to, že by byla nouze o vojáky; jako spíše o to, že Bůh chtěl prokázat

Používej zdravý rozum

„Blaze člověku … jenž získal rozvahu!“ Přísloví 3:13, B21

Klíčem k úspěchu je, že děláš správnou věc ve správný čas. Teolog Tryon Edwards řekl: „Dělej vše ve správný čas a na správném místě … nejenže toho uděláš více, ale získáš mnohem více volného času než ti, kdo se do všeho hned hrnou.“ Pokud