„Neboj se, vždyť já jsem s tebou…“  Izajáš 41:10

Selhání a kritika jsou dvě věci, z nichž máme největší obavy. Přitom se jim nikdy nelze úplně vyhnout. Můžeš je překonat, ale až přijde další výzva, znovu se objeví. Když přijmeš strach jako součást své životní cesty, místo abys před ním utíkal, naučíš se nad ním vítězit. Pokud se ohlédneš zpět na to, co už jsi překonal, uvědomíš si, že selhání většinou nezpůsobilo trvalou škodu; ve skutečnosti z něj vycházíš posílený. Pokud dnes prožíváš úzkost, Bůh ti říká: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou…“ (Izajáš 41:10). Důvěřuj mu tedy, a vyjdi ze své zóny bezpečí!
Jeden neznámý básník napsal: „Já hrad si zřídil z úsilí, bezpečný budu v něm! Ty zdi se mi však vymstily, staly se žalářem. Myslel jsem, teď jsem svobodný – co věcí nadělám! Zatím v té díře celé dny chodil jsem sem a tam. Řekl jsem si: ‚No, nevadí – nechám to osudu, už o sny sněné od mládí se starat nebudu.‘ Hlásal jsem: ‚Práce mám ažaž – nač bych cíl sledoval?‘ V hloubi srdce však, vždyť to znáš, touha má žila dál: ‚Vidím život jen od prahu, druzí v něm vítězí…‘ A tak sebral jsem odvahu a vyšel ven z těch zdí. Hle – pevněji než dřív jsem stál, vykročil směle vpřed! Tu tvrzi své jsem sbohem dal a více se neohléd. Máš též svou ‚zónu bezpečí‘? Neboj se, vykroč dál, vždyť i ten vítěz největší tlak pochyb prožíval!“
Dnešním slovem pro tebe je – vyjdi letos ze své zóny bezpečí!