„… slovo Boží, které také mocně působí ve vás věřících.“ 1. Tesalonickým 2:13, ČSP

Z duchovního hlediska možná nejsi tak daleko, jak by sis představoval, ale díky Bohu jsi stále na cestě. Kdysi ti byla Boží milost zcela cizí, ale nyní už nejsi cizincem, patříš „do Boží rodiny“ (viz Efezským 2:19, ČSP). Pavel píše: „… převzali … jste … slovo Boží, které také mocně působí ve vás věřících“ (1. Tesalonickým 2:13, ČSP). Pokud budeš číst a důvěřovat Božímu slovu, bude v tobě stále pracovat. Navíc tím mnohonásobně urychlíš svůj růst, protože se osvobodíš od svých pocitů a přijmeš to, co o tobě říká Boží slovo. To, jak vnímáš sám sebe, tvůj růst hluboce ovlivňuje. Dokud budeš mít svou vlastní představu místo toho, co o tobě v Písmu říká Bůh, budeš stále vidět sám sebe jako nevhodného a nehodného – to bude zábrana ve tvém duchovním růstu.
Když Bůh řekl Jeremjášovi, že ho nazve prorokem národů, oponoval Jeremjáš Bohu, že je příliš mladý, že není dobrý mluvčí, nemá dostatek zkušeností atd. Co na to Bůh? „… dříve, nežli jsi vyšel z lůna matky, posvětil jsem tě…“ (Jeremjáš 1:5, ČSP). Přestaň se tedy obávat, že budeš odmítnut, když nebudeš dokonale fungovat. Takhle uvažuje svět, ale Bůh ne. Pokud bys byl dokonalý podle svých představ, už bys přece nepotřeboval jeho milost. Stejně jako Jákobovo kulhání, i nám někdy Bůh ponechává určité slabosti, aby nám připomínaly, jak moc ho každý den potřebujeme. Užívej si tedy svůj současný stav a přestaň se porovnávat s druhými. Nepropadej panice, když budou dál než ty. Prošli přesně stejnými místy, aby se dostali tam, kde nyní jsou.