„Takoví lidé by neměli očekávat, že od Pána něco dostanou: dělí svou oddanost mezi Boha a svět.“    Jakub 1:7-8, přel. z angl.

Planeta Merkur je horká, kdežto Pluto je chladný. To proto, že Merkur je blízko ke slunci a Pluto je daleko. Teplotu a klima planety určuje její blízkost ke Slunci.
Můžeme v tom nalézt důležitý duchovní princip. Jako vykoupené Boží dítě jsi natolik vřelý, nakolik blízko jsi u Ježíše. Možná si říkáš, že bys byl rád Pánu blíž. Pravda je ale taková, že jsi mu tak blízko, jak blízko mu být chceš; tak blízko, jak se rozhodneš a nakolik se ukázníš. Tvoje touha po Bohu odhaluje míru tvé vášně pro něj. Jestliže chceš s někým mít opravdu blízký vztah, musíš být ochoten obětovat jiné věci a cele se tomu člověku vydat.
Žalmista napsal: „Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: ‚Hledejte mou tvář‘ (pátrejte po mé přítomnosti a vyhledávejte ji jako svou životní potřebu). Hospodine, tvář tvou (tvou přítomnost) hledám (jako nezbytnost)“ (Žalm 27:8). Všimni si, že žalmista neřekl, abys hledal Boží dary, ale jeho tvář! Ne dary, ale dárce darů! Když to uděláš, stane se něco úžasného: „V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu (uval veškerou svou starost na něj), doufej v něj (opírej se o něj, spoléhej na něj, buď plný důvěry) a on to učiní“ (Žalm 37:4-5, B21).