„Až potud nám Hospodin pomáhal.“ 1. Samuelova 7:12

Čtvrtý rozdíl – vykazatelnost. Samson zaujímal nezávislý postoj a odmítal být vykazatelný komukoliv jinému. Byl to „osamělý běžec“, který nechtěl pracovat s jinými. Jeho neústupné pokusy o osvobození vedly k tomu, že Pelištejci zatížili Boží lid většími daněmi a ztěžovali jejich břemena. Samuel naproti tomu pracoval s jinými ve shodě. Když se modlil a Bůh dal Izraeli úžasné vítězství nad nepřáteli, odmítl si připisovat jakékoliv zásluhy. „I vzal Samuel jeden kámen a položil jej mezi Mispu a Šén. Dal mu jméno Eben-ezer (to je Kámen pomoci) a prohlásil: ‚Až potud nám Hospodin pomáhal‘“ (1. Samuelova 7:12).
Samson se zaměřoval na „já“, kdežto Samuel na „my“. Žalmista řekl: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! … Tam udílí Hospodin své požehnání … navěky“ (Žalm 133:1-3). Tajemství chození v Božím požehnání je v umění nepracovat na vlastní pěst, ale spolupracovat s ostatními.
Tak to praktikovala novozákonní církev. „A tak jim pohrozili a propustili je … Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své…“ (Skutky 4:21-23). Když apoštolové zažívali útok, šli „ke svým“. Měli vztahy s těmi, kdo uměl poradit a vést, posilovat a povzbuzovat, modlit se a sdílet s nimi Boží slovo. Takové vztahy potřebuješ i ty! A nemůžeš si dovolit čekat, až přijdou problémy, aby sis je vytvořil. Postarej se o ně teď, v dobrých časech; až přijdou časy zlé, budou tu pro tebe!.