„Věříme … že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých…“ 1. Tesalonickým 4:14

Podívejme se na některé teorie propagované lidmi, kteří se snaží popřít vzkříšení.
Podle některých byla evangelia sepsána dvě nebo tři století po události, takže ten příběh byl buď zfalšován, nebo přikrášlen. Archeologie to však vyvrací. Dnes víme, že evangelia opravdu pocházejí od autorů, jejichž jména nesou, a že svědectví o vzkříšení se váže k desetiletí, v němž se událo – takže nebyl čas, aby se stihla vytvořit nějaká legenda!
Jiní tvrdí, že učedníci měli vidění nebo halucinace, protože Kristus zaslíbil, že vstane z mrtvých, a oni byli plni očekávání, že se tak stane. Avšak v dějinách halucinací nenajdeme žádný případ, že by dokonce pět set lidí různého původu mělo ve stejné době totéž vidění. A co ti dva učedníci na cestě do Emaus, kteří s Kristem putovali a rozmlouvali po jeho vzkříšení a potom s ním večeřeli (viz Lukáš 24:13-35)? Ti snad také měli halucinace?
Když Petr o své „velké halucinaci“ kázal v den letnic, stál jen pár minut cesty od hrobu (viz Skutky 2:24). Tisíce lidí uvěřily, jiní to slyšeli a neuvěřili. To nikoho nenapadlo dojít ke hrobu a ověřit si to? Ti konspirativní saduceové by jistě byli využili každé příležitosti dokázat, že je to jen halucinace.
Na pobřeží září majáky a ptáci přivábení světlem si k nim letí jen pro svůj konec – zranění a smrt. Nepřipomíná nám to ty kritiky Kristova vzkříšení?