„Koupím to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo.“    2. Samuelova 24:24, B21

David se místo důvěry, že mu Bůh dá vítězství nad nepřáteli, z vlastní vůle rozhodl spočítat své vojsko a zjistit, jak je silný. Bůh to ale považoval za „políček do tváře“ a Izrael zasáhla morová rána, při níž zemřelo sedmdesát tisíc lidí.
Aby byla zkáza zastavena, řekl prorok Gád Davidovi: „Vystup a postav Hospodinu na humně Aravny Jebúsejského oltář“ (2. Samuelova 24:18). Když si Aravna uvědomil, co se děje, nabídl Davidovi humno i voly zdarma. David ale řekl: „‚To ne,‘ odpověděl král Aravnovi. ‚Koupím to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo.’ … Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Hospodin vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila“ (2. Samuelova 24:24-25, B21).
Anglické slovo pro chválu „worship“ pochází ze starého anglosaského „worth-ship“, což znamená připsání ceny či hodnoty určité osobě nebo předmětu. V čem je pointa? Pokud tě služba Bohu nebude nic stát, nebude se počítat! Bůh ví, že nemůžeme dávat všichni stejnou částku. On po nás ovšem nežádá stejné dávání, ale stejnou oběť! Bible přikazuje: „Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody“ (Přísloví 3:9, B21). Takže ať už uctíváš, sloužíš nebo dáváš, ujisti se, že dáváš Bohu to nejlepší.