„… tak abychom byli přijati za syny.“ Galatským 4:5

Slovo „ustanovený“ znamená, že Bůh naplánoval určité věci tak, aby se ve tvém životě v určitý čas uskutečnily. Někdy musí lidé změnit životní styl, aby se přizpůsobili neočekávanému těhotenství – ale nikdo nepřijímá dítě za vlastní náhodou. Zamysli se – Bůh předem věděl o všech tvých slabostech, a přesto si tě vyvolil. „Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic“ (Galatským 4:6-7).
Nikdy si nemusíš klást otázku, jestli je v pořádku, aby ses přiblížil ke svému nebeskému Otci, protože on je vždycky připraven tě uvítat. Máš u něj rezervované místo u stolu. „Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš“ (Žalm 23:5). To znamená, že žádné překážky ani nepřátelé tě nemohou okrást o Boží požehnání. Být „vyvolený a ustanovený“ je, jako mít platinovou kreditní kartu – dostane se ti přednostního zacházení! To ti ale nedává právo žít, jak se ti zlíbí. Někteří z nás jsou jako malý chlapec, který se modlil: „Pane, udělej ze mě hodného kluka. Ale jestli nemůžeš, nedělej si s tím starosti – mám se dobře takový, jaký jsem!“ Ne, je psáno: „Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna“ (Židům 12:6). A Boží korekce neznamená odmítnutí, je to důkaz jeho lásky!
Nebyl jsi vyvolen a ustanoven na základě své rasy, ctností, darů, talentu, vzhledu nebo inteligence. Bůh si tě vybral, protože tě miluje a má pro tvůj život zvláštní plán. A nejlepší na tom je, že je rozhodnut tě posílit a vybavit vším, co budeš potřebovat, abys ten plán mohl naplnit. „… a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista“ (Filipským 1:6).