„… ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli…“ Jan 15:16

V angličtině slovo „ustanovený“ pochází od slova „objednaný“. Bůh si konkrétně objednal a navrhl tebe. Vybral směr pro tvůj život. Pomohl ti, když sis myslel, že to nedokážeš. Postrčil tě dopředu, když sis myslel, že ti došel dech. „Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku“ (Žalm 37:23-24). On chce, abys zvítězil. „Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův“ (Izajáš 54:17). To znamená, že útoky směřované proti tobě nebudou úspěšné!
Ale to, že jsi byl vybrán Bohem, neznamená, že můžeš prostě jít a dělat si, co chceš. Pavel řekl: „Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli – jak bychom v něm mohli dále žít?“ (Římanům 6:1-2). Když jsi vyvolený a ustanovený, máš jistotu svého postavení v Kristu, dokonce i ve špatných situacích a podmínkách. To je také důvod, proč Bůh dopouští zkoušky a pokušení. On ví, čeho je zapotřebí, abys byl na něm závislý, a co ti pomáhá zapustit hluboké kořeny.
První, co Bůh řekl člověku, bylo: „Ploďte a množte se a naplňte zemi“ (1. Mojžíšova 1:28). Bůh chce, abys byl produktivní a úspěšný v každé oblasti svého života. Ježíš řekl. „Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království“ (Lukáš 12:32). To proto, abychom si užili výhod „královského života“. Jakmile tato myšlenka pronikne do tvého ducha, změní to tvůj život!