„On … nese všecko svým mocným slovem.“ Židům 1:3

Někdy jsme natolik zaměření na své starosti, že zapomínáme, co říká Boží slovo: „Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů“ (Žalm 23:6). Víme o Jóbových problémech, ale máme tendenci zapomínat, že šlo jen o krátké období v jeho jinak velmi požehnaném životě. Čas, který Josef strávil ve vězení, byl zastíněn lety vlivu a privilegií, jimž se těšil jako muž číslo dvě ve faraónově paláci.
Máš problém se radovat z požehnání, protože se bojíš, že nebude trvat dlouho? Možná jsi natolik zvyklý na potíže, že se na ně neustále připravuješ; je to podobné, jako když sedíš v pohodlném polohovacím křesle, a přitom nejsi schopen se uvolnit. Je načase, aby sis přestal dělat starosti a začal věřit Božím zaslíbením! Bůh tě nedovedl tak daleko proto, aby tě opustil. Ne, vyvolil a ustanovil tě, abys nesl ovoce, které vydrží. Boží plán pro tebe zahrnuje trvalou radost a úspěch! Bible o Ježíši říká: „On … nese všecko svým mocným slovem“ (Židům 1:3). Bůh nad tvým životem nevyřkne něco s tím, že to pak nechá rozpadnout. On řekl: „Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal“ (Izajáš 55:11).
V první knize Mojžíšově Bůh řekl: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci!“ (1. Mojžíšova 1:14). A víš co? Díky slovu, které ho stvořilo, svítí stejné slunce i dnes a zítra bude svítit znovu. Jestliže Bůh něco takového udělá pro neživý objekt, jako je slunce, nemyslíš, že se postará i o tebe? Takže uvěř tomu, že jsi vyvolený a ustanovený Bohem!