„Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní.“         Žalm 5:13

Když požádáš někoho o laskavost, pak ho, obecně řečeno, žádáš o něco, co ti nedluží. V Bibli je řečeno o Bohu: „Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní“ (Žalm 5:13).
Slovo „spravedlivému“ neznamená dokonalému, protože jinak by nikdo z nás neuspěl! Znamená to „oblečenému do Boží spravedlnosti“. Jen tak se stáváme přijatelnými pro Boha a jsme oprávněni přijímat jeho přízeň. To je pravda, kterou musíš uchopit a držet se jí! Proč? Protože když máš Boží přízeň, začnou ti přízeň poskytovat i lidé, často ani sami nedokáží vysvětlit, proč! V Bibli čteme o lidech, které Boží přízeň uschopnila, aby mohli vykonat veliké věci, i když sami by mnoho nezmohli. Bůh povolal mladou dívku Ester, aby zachránila židovský národ. Ester vykročila ve víře, bez pozvání předstoupila před krále, i když tím porušila protokol a riskovala život, a získala si jeho přízeň (viz Ester 5:2). Bůh pro ni připravil cestu, aby mohla vykonat úkol, který jí dal. Bez Boží přízně by pohanka Rút nebyla přijata Židy. Ale Bůh měl pro její život plán, a protože její srdce bylo vůči Bohu otevřené, provdala se nakonec za Bóaze, významného muže z Elímelekovy čeledi (viz Rút 2:1). Z potomků tohoto svazku později vzešel král David a nakonec náš požehnaný Pán Ježíš. Jaká přízeň!
Bible říká: „Dobrý dochází u Hospodina zalíbení…“ (Přísloví 12:2). Jediný okamžik Boží přízně ti pomůže více než celoživotní snažení. Proto se modli za Boží přízeň a začni ji hledat!