„I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů…“ Matouš 25:32

V Bibli čteme: „… a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa‘“ (Matouš 25:32-34). Dále je popsáno, co se stane s těmi, kdo jsou po levici: „Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!‘“ (Matouš 25:41).
Jak Bůh odděluje lidi? Co ovlivňuje jeho volbu? Vychází z toho, že jedna skupina je vysoce morální, zatímco druhá žije nevázaně? Je to založené na tom, že jedna skupina vyznává správné doktríny, zatímco druhá teologicky bloudí? Ne! Ježíš řekl, že osud všech přítomných bude určen jedinou věcí – soucitem s těmi, kdo jej potřebují. Namítneš, že jsme přece spaseni vírou! To je pravda. Ale jak zdůraznil Martin Luter: „Víra, která nás zachraňuje, nikdy není samotná!“ V Bibli je řečeno, že víra bez skutků je mrtvá (viz Jakub 2:26).
Ježíš jasně řekl, jaká je norma, podle níž nás bude hodnotit a odměňovat: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili“ (Matouš 25:40). To znamená, že musíš otevřít své srdce a reagovat na potřeby lidí kolem sebe. Nebuď lhostejný!