„Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.“ Zacharjáš 8:23

Prorok Zacharjáš napsal: „A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledaly v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonily si ho. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh‘“ (Zacharjáš 8:22-23).
Když lidé uvidí, jak ve tvém životě jedná Bůh, bude je to přitahovat. To se stalo kuchaři Nicholasi Hermanovi. Byl nespokojený se svým životem a neustále se trápil tím, jestli je spasený. Jednoho dne pozoroval strom, a najednou byl zasažen pravdou z třetího verše prvního žalmu – tajemství duchovního růstu spočívá v tom, že jsme zakořeněni a ukotveni v Bohu. Rozhodl se proto učinit ve svém životě experiment, který nazval „neustálá, tichá, tajná konverzace duše s Bohem“. Dnes je tento muž známý spíš jako bratr Lawrence, jak ho pojmenovali jeho přátelé. Je možné, že jsi o něm a jeho spisech slyšel. Přestože bratr Lawrence prožil svůj život v anonymitě klášterní kuchyně, jeho způsob komunikace s Bohem způsobil, že lidé z celého světa zatoužili poznat Boha tak jako on. Jeho přátelé říkali, že Lawrence nacházel Boha všude, ať opravoval boty, nebo se modlil s komunitou. Po jeho smrti sestavili knihu z jeho dopisů a rozhovorů a nazvali ji Praxe Boží přítomnosti. Je to jedna z nejčtenějších knih za poslední čtyři století.
Ježíš řekl: „A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě“ (Jan 12:32). Čím více budeš ve svém životě pěstovat Boží přítomnost, tím více budou druzí k Bohu přitahováni. Proto se snaž, aby v tobě druzí viděli Boha!