„Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku.“    5. Mojžíšova 28:8

Anglické slovo „vocation“, které znamená „povolání nebo poslání“, pochází z latinského slova „vocare“, což znamená „duchovní povolání“. Každé povolání, bez ohledu na to, co to je, je povoláním od Boha. Jakmile své povolání začneš vidět v tomto světle, bude pro tebe snazší uvěřit, že Bůh ti chce požehnat v práci. Takže s ohledem na to:
1) Věnuj se práci, která odpovídá tvým darům. „Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků“ (1. Petrova 4:11).
2) Zjisti o své práci vše, co je možné zjistit. „Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí…“ (Přísloví 1:5).
3) Považuj za svého skutečného zaměstnavatele Boha. „… poslouchejte … jako Krista. Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu“ (Efezským 6:6-7).
4) Považuj práci za Boží dar, ne za trest. „Tak je tomu s každým člověkem; to, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost užívat jich, brát svůj podíl a radovat se při svém pachtění, je dar Boží“ (Kazatel 5:18).
5) Využij kritiku ve svůj prospěch. Přiměj ji, aby pracovala pro tebe. Pros o návrhy a nápravu. „Chudoba a hanba stihnou toho, kdo se vyhýbá trestu, kdežto kdo dbá na domluvu, bude vážený“ (Přísloví 13:18).
6) Udělej víc, než co se od tebe očekává. „Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě“ (Matouš 5:41).