„Závěr všeho…“ Kazatel 12:13

V knize Kazatel mluví Šalomoun o všech věcech, které ve svém životě vyzkoušel, a konstatuje, že jej vše zklamalo: intelektuální snaha o poznání, úsilí o fyzické potěšení, úsilí o materiální bohatství. V poslední kapitole to shrnul slovy: „… všechno je to marnost“ (Kazatel 12:8, ČSP). Jinými slovy: „Být tamhle, udělat tohle – všechno je jen marnost, samá marnost.“ Když zapisoval své poslední Bohem inspirované myšlenky, shrnul své životní poselství těmito slovy: „Závěr všeho…“ (Kazatel 12:13). Toto je velká věc! Šalomoun se chystá dát nám závěrečné zhodnocení svého dobře prožitého života. K čemu došel? „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé“ (Kazatel 12:13-14).
Slova „Boha se boj“ jednoduše znamenají: Uctívej ho, miluj a služ mu, a také žij svůj život podle přikázání stanovených v jeho Slovu. V jedné písni je to vyjádřeno takto: „Důvěřuj a poslouchej, vždyť není jiný způsob, jak být šťastný v Ježíši, než důvěřovat a poslouchat.“ Spisovatel John Mason napsal: „Je tvým cílem mít více peněz, vyšší pozici, nebo více vlivu? To ale nejsou cíle, to jsou vedlejší produkty skutečných cílů. Nehledej úspěch, ale pravdu, a najdeš obojí. Pracuj, aby ses stal lepším, ne pro zisk. Měř bohatství, které máš, podle věcí, které nemůžeš vyměnit za peníze.“
Každé ráno, když se probudíš, modli se tuto jednoduchou modlitbu: „Pane, především mi pomoz strávit dnešní den tak, abych tě miloval a plnil tvou vůli. Modlím se v Ježíšově jménu. Amen.“